ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012              

 

Ταχ.Δ/νση: Χαλκουτσίου 50

Τ.Κ.: 19015

Πληροφορίες: Σ. Λάτσας

Τηλέφωνα: 22953 20337

Fax:             22953 20328

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

 • Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 • Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
 • Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
 • Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Την με αριθμό 107877/02-11-2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής / Γενική Δ/νση εσωτερικής λειτουργίας /δ/νση οικονομικού / τμήμα προμηθειών περί χορήγησης εξουσιοδότησης.
 • Την υπ’ αριθμ 310/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 4026 /2012)

 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών οχημάτων, των μηχανημάτων και για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2012, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής πώλησης των καυσίμων, οι οποίες προσδιορίζονται εβδομαδιαία από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (σχετικός σύνδεσμος μέσων τιμών εβδομάδας: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=478&language=el-GR) με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 26/03/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 766.276,04€ πλέον ΦΠΑ 23% 176.243,49€, ήτοι συνολικής δαπάνης 942.519,53€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 23%

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).

Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του ποσού 15,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 23/03/2012.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 71 guests και κανένα μέλος