ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:  224/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.   6 Σεπτεμβρίου 2011    

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73

Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμ. 16/2011 από  6 Σεπτεμβρίου  2011.

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 

Ρύθμιση πάσης φύσης οφειλών βάσει του Ν. 3979/16.6.2011 (ΦΕΚ Α´138) με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών.

 Σήμερα στις 6 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε δημόσια ανοικτή–τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 53007/1.9.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  (33) μελών βρέθηκαν παρόντες (25 ) και  απόντες  (8 ) συγκεκριμένα:

                                                                                    

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,  ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Απών

ΠΑΡΑΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχοι

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ,                          ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤ., ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αντιδήμρχος)

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ,  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΔΗΜΑΡΧΟΣ +33  ΠΑΡΟΝΤΕΣ  25   ΑΠΟΝΤΕΣ  8  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 25/33

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Μαίρη Σκέντου.

 

                       ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

´Εχοντας υπόψη:

1.- Το με αρ. πρωτ. 52366/ 29.8.2011  έγγραφο του Αντιδημάρχου.

2. - Την πρόταση  του Προέδρου.

3.- Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                           

 Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

 Δια ψήφων  21 υπέρ

1 παρών :  H. Tσιριγώτη

 3 κατά :  I. Nιτερόπουλος,  Ε. Αποστολάτος, Κ. Πασακυριάκος.

Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

                          

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Την ρύθμιση πάσης φύσης οφειλών βάσει του Ν. 3979/16.6.2011 (ΦΕΚ Α/138) με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών,  και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το  Ν. 3979/16.6.2011   άρθρο 54

 

1.- Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υποχρέου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετωνκατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολήτης αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

3. Η υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγουμένης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,

β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,

γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 προθεσμία υποβολής της αίτησης.

5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

6. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής οφειλής.

 

 Κατόπιν των ανωτέρω:

Eγκρίνεται ως ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο να ισχύει υποχρεωτικά η εφ´ άπαξ καταβολή  το ποσόν των 1.000,00 €.

Και  για  ποσά άνω των 1000,00 €   να γίνεται  ρύθμιση  έως 20 δόσεις,  με ελάχιστο ποσό δόσης  500,00 €.-

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 224/2011.

Αφού συντάxθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ – ΝΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ–ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες και κανένα μέλος