ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     “Κατασκευή συνδέσεων και έργων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    επέκτασης υφιστάμενου δικτύου
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής
Ενότητας Γέρακα”
    Αρ.Μελ. 20/2011
    Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
    Προϋπολ. 1.223.850,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα», με προϋπολογισμό 1.223.850,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 972.638,47€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011.
Η δακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6604.649, FAX επικοινωνίας: 210 6604.643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών της 19.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει “επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν. 3669/08 ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου.
άξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  επιστολής ύδους 19.453 ευρώ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΔΕΚ (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείτα από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο  Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος