ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Βουλιαγμένη 6/5/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αρ. πρωτ. 150
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2011
ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 233 παρ. 1 του N. 3463/06.
2. Την με αριθμό 1/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος, η κα Σίνα -Χόβρη Μαρία.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 233 παρ. 2 του N. 3463/06.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Μεταβιβάζουμε στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Σίνα –Χόβρη Μαρία τις παρακάτω αποφασιστικές αρμοδιότητές :
n Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα υπογραφής όλων των διοικητικών πράξεων και εγγράφων επί όλων των υπηρεσιακών και πάσης φύσεως θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος.
n Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Ξενώνας.
n Να υπογράφει τα έγγραφα ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 3 ΠΔ 113/2010)
n Να προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, να καταρτίζει με τον Προϊστάμενο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είναι για συζήτηση και να υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης.
n Να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
n Να υπογράφει με τον Προϊστάμενο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
n Να διατάζει την είσπραξη εσόδων και να εκδίδει (υπογράφει) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος.
n Να συνυπογράφει με τον Προϊστάμενο τις άδειες απουσίας του προσωπικού.
n Σχετικά με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ορίζουμε η Αντιπρόεδρος κ. Σίνα –Χόβρη Μαρία να υπογράφει το ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος Κασιδόκωστας Γρηγόρης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 209 επισκέπτες και κανένα μέλος