ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα - Τηλ : 213 20 63 776       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού  Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Ραφήνας Αττικής», με προϋπολογισμό  263.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/10/11 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η και 2η για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
3. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.200€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 154.088,51€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ,  απρόβλεπτα 15% 27.735,93€, αναθεώρηση 4.723€ και Φ.Π.Α. 49.178,86 €.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
11. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων.
12. Τεχνική ικανότητα : Απαιτείται σύμφωνα με την Δ17α/105/5/Φ.Ν. 440/21-6-2010 Απόφαση Υπουργού  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας .Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005326, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κ. Σάγου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 20/10/2011
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 576 επισκέπτες και κανένα μέλος