ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πληροφορίες: Σ. Λάτσας, Τηλέφωνα: 22950 33456, Fax:  22950 31822

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

2.    Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

3.    την με αριθμ.πρωτ.35415/28-07-2011 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» (ΦΕΚ 1701 Β’ / 1-8-2011)

4.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων προμηθειών Ο.Τ.Α.»

5.    Τις λοιπές διατάξεις όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

6.    Την αριθμ.16820 (2) (ΦΕΚ1515Β/7-9-2010) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

7.    Την  191/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση για τη μεταφορά των μαθητών και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 19830/31-08-2011)

 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά δρομολόγιο όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή της ΚΥΑ με αριθμ.πρωτ.35415/28-07-2011.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 -   19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 21/09/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός για τη μίσθωση λεωφορείων ανέρχεται στο ποσό των 198.944,73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 11.5 της διακήρυξης.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των δρομολογίων του παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που θα αφορά η προσφορά κατά την παρ. 11.4 της Διακήρυξης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εννέα (9) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού έναντι του ποσού των 15,00€ μετά από αίτηση η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

O Δήμαρχος Ιωάννης Οικονομάκος

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 270 επισκέπτες και κανένα μέλος