ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, το Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 και Π.Δ. 34/1995, πρόκειται να πραγματοποιήσει φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και να περικλείεται από τις οδούς ΕΛΛΙΩΝΩΝ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Θα πρέπει να είναι ισόγειο, εμβαδού περίπου εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (170,00m2) το οποίο θα αποτελείται από δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 65,00m2 η κάθε μία, αποθήκη, τουαλέτες παιδιών και νηπιαγωγών, καθώς και επιπλέον αύλειο χώρο εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (200m2) περίπου.

Επίσης οι ενδαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά εκάστου προσφέροντος θα δοθεί σε τιμή ανά τ.μ. Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εργάσιμες ημέρες 8:00π.μ. - 14:00 μ.μ., στην Υπηρεσία Διοικητικού του Δήμου Παλλήνης, Δ/νση: Ιθάκης 12 Γέρακας, τηλ. επικοινωνίας 210 6604635 -634- 631, για να πάρουν τη διακήρυξη  και να υποβάλλουν τις προσφορές τους  στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 61 guests και κανένα μέλος