ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛ6-8
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
    Αρ. Πρωτ.: 8855/17.05.2011

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 3316/05, (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18).
1. Ο Δήμος Κρωπίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη – επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης Δήμου Κρωπίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ή 147.600 ευρώ (με ΦΠΑ 23%).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 10, με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί) μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00π.μ.
Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/05.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106622379 – 2106622324, FAX επικοινωνίας 210-6624963, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα. Μιχαλοπούλου Ζαφειρία.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
α) τάξη Γ’ στην κατηγορία 10
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 18 της σχετικής προκήρυξης.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία δεκαετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων:
Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και Δήμων πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων που θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον σε ζητήματα κυκλοφοριακής οργάνωσης, διαχείρισης αστάθμευσης και αστικών συγκοινωνιών.
Β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης « του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
αα. Ενός Συγκοινωνιολόγου 20ετούς τουλάχιστον εμπειρίας.
ββ. Δυο Συγκοινωνιολόγων 10 ετούς τουλάχιστον εμειρίας.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 13 μήνες.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8  μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη αρχη ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Κρωπίας.
Κορωπί
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    Αρ.Πρωτ. 9218   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κορωπί 19.5.2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες κ. Μωραϊτη τηλ. 210 66626294

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, γι την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2011”.
Στον διαγωνισμό μπορούν να κατατίθενται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ένα από τα επί μέρους δύο τμήματα αυτής.
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 36.858,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 27 Μαϊου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 11:00π.μ. έως και 11.30π.μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6626294 εσωτ. 163.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 666 επισκέπτες και κανένα μέλος