ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ

    

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. B 792/29.04.2009)

2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 " Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 285/Α/2001),

3. Tο Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)

4. Tο Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)

5. Tην αριθ. 9/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

6. Την αριθ.     3/2011  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ

       Διακηρύττει ότι, στα Καλύβια και στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Σαρωνικού  την 16ην του μηνός Μαΐου του    έτους δύο  χιλιάδες  έντεκα (2011ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 μέχρι 12:30  θα γίνει     ενώπιον  Επιτροπής της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρίας     Σαρωνικού, δημόσιος  πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, μίσθωση πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστων χώρων    αιγιαλού για τοποθέτηση πέντε (5) ΚΑΝΤΙΝΩΝ και ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ  όπως περιγράφεται στα τοπογραφικά  διαγράμματα και απαριθμείται παρακάτω. 

      1)    ΓΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ   ΚΑΙ  2] ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ

        ΕΜΒΑΔΟΝ         ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ                                                                                                         

      1. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ1)           25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ            Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α

      2. ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (ΠΟΣΤΟ Κ2)      25,00 ΚΑΙ 350 Τ.Μ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ            Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α

      3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ            Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α

      4. ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ                  25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ            Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α

      5. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ                            25,00 ΚΑΙ 500 Τ.Μ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ            Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩΝ (15.000)

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι  δημότες του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Δεν θα γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, που κάνουν χρήση του ιδίου αντικειμένου, ούτε τα αιρετά μέλη του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού, καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται σε οποιαδήποτε δικαστική διένεξη με τον Δήμο Σαρωνικού. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

     2)  Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος

3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  

    Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης 

    προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ΕΝΑ  ΕΤΟΣ της  παραχώρησης  (ΕΤΗΣΙΑ), η οποία 

    μετά τη λήξη  της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του 

    πλειοδοτήσαντος που θα  παραμείνει  στην  ΑΔΜΚΕΣ μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, 

    οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή 

    αναγνωρισμένης Τράπεζα  ή γραμμάτιο του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας 

    ίσης προς  το 10% επί του κατακυρωμένου   ετήσιου μισθώματος.

4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού   

    εντύπου   Ε9 του  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.                   

5) Θεωρημένο αντίγραφο του  φορολογικού  εντύπου  Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών  

    στοιχείων) του εγγυητή εφ’ όσον Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

6)  Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και       του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ.

7)  Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο       

      του  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα).

8)  Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ 

     καθώς και  από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη 

     περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με    υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986. 

 9) Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του 

         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

10)  Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή  άδεια  παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., εφ’  όσον βεβαίως είναι 

Δημότες του Δήμου Σαρωνικού.

11)   Υπεύθυνη   δήλωση  του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των 

       όρων της  διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

    Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ράπτη Χαράλαμπο ή       κα Χαλκοδαίμων Αναστασία στο τηλέφωνο 2299 3 20353.

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 375 επισκέπτες και κανένα μέλος