ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. Λάντα Μαριάννα

τηλ. 22943 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση επανένταξης - τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και νέας Πράξης εφαρμογής για τις ιδιοκτησίες με ΚΑ 0227005 και 0227006, στο Ο.Τ. 314 της 2ης Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 12.00 προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ.. αρ. 293/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επανένταξη στο σχέδιο πόλης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 0227006 και 0227005, τμήματος του Ο.Τ. 314 της 2ης Π.Ε., οι οποίες τέθηκαν εκτός σχεδίου με τις 2529/1992 και 2531/1992 αποφάσεις του ΣτΕ και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λουϊζος

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΛ6-Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κορωπί 3/4/2011

Αρ. Πρωτ. 6509

Βασ.Κων/νου 47 Κορωπί

Πληροφορίες κ. Μωραϊτη Κ.

Τηλ.: 210 6625.682

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 20.313,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 21η Απριλίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106625.682 έσ. 163.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καισαριανή 13/4/2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 4351

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φιλαδελφείας Βρυύλων & Κλαζομενών 161 21 Καισαριανή

Τηλ. 210 7292.601 εως 608

Αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Αντιδήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011, ενδεικτικής δαπάνης 100.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 26 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη στις 11.00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 6.150 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι τις 10.00π.μ. της ίδιας ημέρας του δ/σμού ήτοι στις 26/4/2011 ημέρα Τρίτη.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματική ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζοτναι από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημοερμηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικης αίτησης.

Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των οκτακοσίων (800) ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Αρμόδια υπάλληλος για τη χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210 7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 18/4/2011 έως 21/4/2011.

Ο Αντιδήμαρχος

Κων/νος Κωνσταντινίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη

Τηλ. : 213 2063534

Αθήνα 15/04/2011

Aρ. Πρωτ.: 24812

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 10513/11 Απόφαση  Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών. Ηλεκτρικών συστημάτων, αμαξωμάτων, βαφής & τροχών αυτοκινήτων της «ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», Χέλμου & Ειρήνης, Άγ. Στέφανος, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-10).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Καραγιάννη

Τηλ. : 213 2063534

Αθήνα 15/04/2011

Aρ. Πρωτ.: 24761

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 10120/11 Απόφαση  Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 9114/524/09-06-1998 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων της «ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», Μακρυγιάννη 22, Καλύβια, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-10).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 201 επισκέπτες και κανένα μέλος