ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Λαύριο 11/3/2011
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση:  Κουντουριώτη  1  Λαύριο 

Αρ. πρωτ:  3788
Τηλέφωνο:  2292 0 -25060, Fax: 2292 0- 22413

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει
των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07


Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής,
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών
Την με αριθμ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των δήμων , γιατί συνιστώνται απευθείας από τον Νόμο.
Την ανάγκη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου σε θέματα α)Κοινωνικής Πολιτικής, μία (1) θέση β)Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μία (1) θέση, γ)Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής, δύο (2) θέσεις και δ)Λογιστικών Εφαρμογών, μία (1) θέση.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις θέσεις των Ειδικών Συνεργατών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση σχετικά με την πλήρωση συγκεκριμένης θέσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ως ακολούθως:
α) Κοινωνικής Πολιτικής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα  
Κοινωνικής Πολιτικής,
β) Πολυτεχνικής Σχολής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ) Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών, για τις θέσεις των Ειδικών Συνεργατών σε θέματα Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής
δ)Λογιστικής, για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Λογιστικών Εφαρμογών.
3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική απασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους :
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Δ) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07)
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο, τηλ.2292320125 κα Μπαράτατζη Νιόβη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:30).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της θέσης του ειδικού συνεργάτη.
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα  και να δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 794 guests και κανένα μέλος