ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ         ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010-06-10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ/ΣΗΣΗ         Αρ. Μελ. 07/2010

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ         Προϋπ.: 521.268,00 € (συμπ.ΦΠΑ 21%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

με προϋπολογισμό 512.268,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

― κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 406.470,00€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα-Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 – 13.00), μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παρλααβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραφμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η εντός νομού έδρας και κοινπραξίες Α2 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνόυν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.130,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύους των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πσιτώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2010 και συγκεκριμένα στον κωδικό 30.7333.0003. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

ΕΡΓΟ: Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ1 & ΣΚΑ (οδών Ανθέων, Εκάβης) και συνδέσεις – Ομάδα Β’ 2010

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ         - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         Αρ. Μελ.: 05/2010

Προϋπ.: 2.250.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 21%)

Χρηματ/ση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ1 & ΣΚΑ (οδών Ανθέων, Εκάβης) και συνδέσεις – Ομάδα Β’ 2010

με προϋπολογισμό 2.250.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΔΑΥΛΙΚΩΝ του ΜΕΕΠ, με προϋπολογισμό 1.790.675,71€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις 3η, 4η και 5η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες 2ης (αναβάθμιση ορίου) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.814 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2010.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση εντός και εκτόςσχεδίου οδών έτους 2010,

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ         Αρ. Μελ.: 06/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         Χρηματ/ση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010» και  με προϋπολογισμό 1.200.320,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 945.072,11€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις 3η, 4η και 5η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες 2ης (αναβάθμιση ορίου) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.902,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα και συμπληρώνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2010 και συγκεκριμένα στο κωδικό 30.7333.0004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Μελ.: 04/2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ –

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ         ΠΡΟΫΠ.: 679.536,00€ (συμπλ. ΦΠΑ 21%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με προϋπολογισμό 679.536,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών;

― κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό         136.543,01€  (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)

― κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 250.652,63€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)

―  κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 142.691,23€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%), απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00) μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης Α1 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξία) στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

- τάξεις Α2, 1η 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.598,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2010.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Σαρωνίδα, 9-6-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ         Αρ. πρωτ.: 1968

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         Έργο: Ανάπλαση Παιδικής Χαράς επί των οδών Ζακύνθου & Ηρακλέους

Φορέας: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ         Προϋπ.: 44.140,00€ (με ΦΠΑ 21%)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Χρήση: 2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Κοινότητα Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85, και το Ν.2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ.23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παιδικής χαράς επί των οδών Ζακύνθου και Ηρακλέους».

1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 44.140,00€ (με ΦΠΑ 21%).

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ., στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65 δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 17-06-2010 ημέρα Πέμπτη, από τα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας με πληρωμή αντιτίμου 20€.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1, Α2, 1η για έργα Οικοδομικών, και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85 όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 730,00€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς την Κοινότητα Σαρωνίδας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τόπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας, από τον αρμόδιο υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2291054444 & 2291054891.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Α. Αντιπρόεδρος Γεώργιος Διονυσόπουλος

 

 

-------------------------------------------------------

 

ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτωνμηχανημάτων του  Δήμου

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         Φορέας: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         Προϋπ.: 164.500,00€

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ         ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 9758/08-06-2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου: για τρία (3) έτημ.

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 164.500,00€ με αρχική πίστωση για το έτος 2010 ποσού 44.500,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10.30π.μ. και ώρα λήξης την 11.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 8.225,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείο Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2106622379.

Ο Δήμαρχος Θεοδ. Αθανασόπουλος

 

 

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 168 guests και κανένα μέλος