ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παλλήνη, 19/5/2010
Αριθμός Πρωτ.: 5963

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


1. Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 136» με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000,00 € (επί πλέον ΦΠΑ).

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό 676.857,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», με προϋπολογισμό 312.395,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία του Δήμου Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας 1, κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00π.μ. έως 1:30μ.μ., μέχρι και τις 30/06/2010. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας: 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/07/2010, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.) και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι μελέτη – κατασκευή με αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και προσφορά κατ’ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγματος για ολόκληρο το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η ή 2η ή 3η στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και τάξεις 1η ή 2η (και 3η εντός νομού έδρας ή σε δεύτερο νομό) στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»

Β) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 21.310,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντάς Σπυρίδων

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 400 επισκέπτες και κανένα μέλος