ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/8/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΕΡΓΟ:  Εργασία λειοτεμαχισμού
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            προϊόντων κλαδέματος με ειδικό
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            μηχάνημα
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            Φορέας: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 16.380,00€ πλέον  ΦΠΑ 21%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθμ. Πρωτ.: 6459/21-03-2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 6η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 819,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/11/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΕΡΓΟ:  Εργασία φορτωτή για
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                        δράσεις πυροπροστασίας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            Φορέας: Δήμος Κρωπίας
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 24.500,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 6460/21-04-2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο
“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 6η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.225,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Βάρη, 21/4/2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 4658
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών συντήρησης,
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου            αρδευτικού δικτύου παιδικών
Τηλ.: 213-2030423            χαρών και πλατειών
Αρ. Μελ.: 29/2010
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση του υπάρχονταο αρδευτικού δικτύου του Δήμου μας, τα οποία εμπεριέχονται στην 29/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικού δικτύου παιδικών χαρών & πλατειών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.995,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 29/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 197/2010 Απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 19η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Βάρη, 21/4/2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 4659
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων φυτών,
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου            δενδρυλίων
Τηλ.: 213-2030423
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων σπόρων φυτών και διαφόρων δενδρυλλίων, τα οποία εμπεριέχονται στην 25/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων φυτών, δενδρυλλίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.968,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 10%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 25/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 196/2010 Απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 18η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Βάρη, 20-4-2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 4568
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου            σιδηροκατασκευών
Τηλ.: 213-2030423            Αρ. Μελ.: 17/2010
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών για σιδηροκατασκευές του Δήμου, τα οποία εμπεριέχονται στην 17/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.997,11€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08, την 17/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 190 /2010 απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 7 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βάρη 23/4/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 4762 Βαθμ. προτεραιότητας
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Βασ. Κων/νου 25 166 72
Τηλ.: 213-2030455, fax: 213-2030449
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ως περίπτερο – αναψυκτήριο τύπου καντίνας που βρίσκεται στην πλατεία «Πηγάδι» Κόρμπι. Το εν λόγω μίσθιο θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των λεωφορείων, των επιβατών και των κατοίκων του συνοικισμού Κόρμπι.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ.
Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, αυτή θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους στις 11 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ. στον ίδιο τόπο.
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 13.000,00 ευρώ.
Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως εξής:
Με την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού το 50% του επιτευχθησομένου μισθώματος, το δε υπόλοιπο εντός Α’ πενθήμερου του μήνα Ιουνίου 2010.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας: α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται στο ποσό των 1.300,00€ και αποδεικνύεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας β) πρόσφατη φορολογική ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δημοσίου και βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο και γ) έναν εγγυητή ο οποίο θα προσκομίσει ταυτότητα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2010.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2030455 κ. Μάρκος Τσακίρης).
Ο Δήμαρχος
Καπετανέας Παναγιώτης

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 218 guests και κανένα μέλος