ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ     Αριθ. Πρωτ.: 6492
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      Χαλάνδρι 14/4/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα
Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 34 - Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλ.: 210-6860579 fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Α.Μ. 5/2010, με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 165.289,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 29/4/2010 ημέρα Πέμπτη.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, FAX επικοινωνίας 210-6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενειαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.305,80€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

και με εντολή της Τεχν. Υπηρεσίας

Χρήστος Μπαμπανιώτης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 389 επισκέπτες και κανένα μέλος