ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/132010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 5160/30-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            ΕΡΓΟ: Εργασίες και συντηρήσεις

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            αυτοκινήτων και μηχανημάτων

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 129.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της κάτωθι εργασίας

«Εργασίες και συντηρήσεις αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 129.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών του προϋπολογισμού η και για ένα από τα επί μέρους τμήματα Α  η Β αυτού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 14η Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.400,00 € για το τμήμα Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής Μελέτης ή 3.050,00 € για το τμήμα Β ή 6.450,00 € και για τα δύο τμήματα σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/8/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 5241/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            ΕΡΓΟ: Εργασία λειοτεμαχισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            προϊόντων κλαδέματος

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            με ειδικό μηχάνημα

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 16.380,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο

“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 15η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 819,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/11/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 5238/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            ΕΡΓΟ: Εργασία φορτωτή για

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            δράσεις πυροπροστασίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 24.500,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο

“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 16η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.225,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/10/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 5240/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.184,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.184,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 15η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 743,68 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ανθούσα 24 Μαρτίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ.Πρωτ. 957

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2010

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθ. 225/15.10.2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας.

4. Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/18237/26.10.2009 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Ανατ. Αττικής,

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητάς μας (ΦΕΚ 154/2005).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Ανθούσας, που εδρεύει στην Ανθούσα, πλατεία 25ης Μαρτίου, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός            Υπηρεσία            Εδρα υπηρεσίας            Ειδικότητα            Διάρκεια  Αριθμός

Θέσης                                                                                                            σύμβασης ατόμων

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101                    Κοινότητα             Κοινότητα                        ΔΕ                           Οκτώ (8)            1

Ανθούσας            Ανθούσας                   Ηλεκτρολόγων

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:

– Για τη θέση με κωδικό: 101

(1) Προηγούνται οι δημότες Κοινότητας Ανθούσας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Επονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων & Κοινοτήτων του νομού Αττικής (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Επονται οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων & Κοινοτήτων των υπολοίπων νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου με κωδ. αριθμό 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.)»

 

Σημείωση: Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάρει υποχρεωτικά την υπ’ αρ. 613/2010 ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα προσόντα πρόσληψης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινότητας, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση καταταίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να  συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους σαράντα ευρώ (40€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κατσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 205 guests και κανένα μέλος