ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Τ.Κ.19011 Μαλακάσα Αττικής            Μαλακάσα, 2 Μαρτίου 2010
Τηλ: 22950-98296 Fax: 2295098596            Αριθμ. Πρωτ. 289
URL: www.malakasa.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Μαλακάσας, που εδρεύει στη Μαλακάσα Αττικής (Κήπων 2, ΤΚ19011, Μαλακάσα) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Κωδικός θέσης            Υπηρεσία            Έδρα υπηρεσίας            Ειδικότητα            Διάρκεια σύμβασης            Αριθμός ατόμων

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––101            Κοιν. Μαλακάσας            Μαλακάσα Αττικής            ΥΕ Εργάτες            8 μήνες            3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις με κωδικό 101: Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2527/1997.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός θέσης            Υπηρεσία            Έδρα υπηρεσίας            Ειδικότητα            Διάρκεια σύμβασης            Αριθμός ατόμων

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

102            Κοιν. Μαλακάσας            Μαλακάσα Αττ.            ΔΕ Οδηγός φορτηγ.            8 μήνες            1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Απαιτούμενα προσόντα για την θέση με κωδικό 102:

Κύρια προσόντα: 1.- α.-Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνίτη ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτ/του ή Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ Β/θμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α) ή

Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 τουλάχιστον κατηγορίας.

Προσόντα Α΄  Επικουρίας:  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Προσόντα Β΄  Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Προσόντα Γ΄  Επικουρίας:  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Σημείωση: για τους κατόχους άδειας οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1΄ και Γ΄ απαιτείται και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων (όπως αναφέρεται στις επισημάνσεις).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός θέσης            Υπηρεσία            Έδρα υπηρεσίας            Ειδικότητα            Διάρκεια σύμβασης            Αριθμός ατόμων

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103            Κοιν. Μαλακάσας            Μαλακάσα Αττικής            ΔΕ Χειριστής            8 μήνες            1

Μηχανήματος JCB

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Απαιτούμενα προσόντα για την θέση με κωδικό 103: Κύρια  προσόντα

Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού-χειριστού μηχανημάτων J.C.B, ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄.

Β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Γ. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ή ερασιτεχνική .

Προσόντα Α΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή της παρ.1Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού χειριστή με άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική . Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση άδειας, υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Προσόντα Β΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή της παρ.1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή της παρ.1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού -χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του Π.Δ. 22/1976. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας, βάσει του Π.Δ. 31/1990, με την αιτούμενη από την ανακοίνωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:

- Για όλες τις θέσεις:

(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Μαλακάσας Αττικής (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής (Β' βαθμός εντοπιότητας)

(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κήπων 2, Μαλακάσα Αττικής, ΤΚ19011, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μπαλόκα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2295098596), έως την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010.

Για την πλήρη ανακοίνωση πρόσληψης και τα παραρτήματά της επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.malakasa.gr ή το κοινοτικό κατάστημα Μαλακάσας στην άνω διεύθυνση.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κωνσταντίνος Λίτσας

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 230 guests και κανένα μέλος