ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                        Παλλήνη 21/12/09
Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη            Αρ. Πρωτ.17723
Πληροφ. B. Παπαϊωάννου,  τηλ. 210 6600711, Fax 210 6667.870
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες επισκευής μεταφορικών μέσων έτους 2010 αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και λήξη την 11:00 (πέρας καταθέσεως προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 14η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  ορίζεται σε 5% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.500,00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 461 επισκέπτες και κανένα μέλος