ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλύβια  15/12/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθ. Πρωτ.12775/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄  Β΄  Γ΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α.19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα                                και ώρα  11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 80.000,00€ ήτοι συνολικά 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γραφείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πέτρος Φιλίππου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥ3/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ            ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ. Πρωτ. 22758/11.12.2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

“ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 καθώς και τον Ν. 3731/2008.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 30ή Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισότερες πληροφορέις στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλύβια  15/12/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθ. Πρωτ.12775/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄  Β΄  Γ΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α.19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα                                και ώρα  11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 80.000,00€ ήτοι συνολικά 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γραφείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πέτρος Φιλίππου

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ            ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ            ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ            Λαύριο 14/12/09

Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη            Αρ. Πρ. 1384

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.            Η Δ.Ε.ΥΑ.ΤΗ Λαυρεωτικής προκηρύσσει

2. Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας:

«ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 249.900,00€.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται  και ΦΠΑ 39.900,00€

4. Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι η περιοχή του Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 229020-26750, Fax επικοινωνίας 22920-265123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ι. Ορφανίδου, Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00πμ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε., καθώς και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και υπόκειται στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α’/24.8.93)2.

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν την έδρα τους σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ., χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα  των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.

8. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λαυρεωτικής καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους (30 ευρώ).

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 12 δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κλπ, η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛαυρεωτικής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λαυρεωτικής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2292026570.

Λαύριο 14/12/09

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.αυρεωτικής

Τσαπρούνης Μ.

–––––––––––––

1. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου.

2. Οταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη.

 

 

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 360 επισκέπτες και κανένα μέλος