ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΠΑ

Από το Πρακτικό της υπ. Αρ. 22/01.12.2009

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 316/2009

 

Θέμα 4ο: «Διόρθωση της υπ’ αρ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης “Παραλίας Αγίου Δημητρίου” και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 87-ΑΘ σε χρήση “Eκκλησία”».

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 21293/26.11.09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Αντώνης Ντούνης Πρόεδρος

Ελένη Τσεβά-Γκιόκα Γραμματέας

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκωνας), Κων/νος Παπαμιχάλης, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσούκας, Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη, Δημήτρης  Κιούσης, Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γεώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γεώργιος Γκίκας.

 

Απόντες:

Σοφία Χατζή-Γρίβα, Μαρία Γκίκα και Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος).

 

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται οι 18, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξη τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Παραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 87 – ΑΘ εμβαδού 2250,00τ.μ. σε χρήση «Εκκλησία» με το χαρακτηριστικό Κ.Φ. 87Α και τον υπόλοιπο χώρο εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση «Παιδική χαρά».

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες «δημοσιεύσεις, αποδεικτικά δημοσίευσης, ενστάσεις κλπ.) σύμφωνα με το Π.Δ. «περί τροποποιήσεων», ο πλήρης φάκελος της τροποποίησης εστάλη προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής – Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. με σκοπό την γνωμοδότηση του αρμόδιου ΣΧΟΠ και στη συνέχεια την έγκρισή της από τον αρμόδιο φορέα με έκδοση διοικητικής πράξης.

Προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερθεί Ιερός Ναός επιφανείς 650τ.μ., δοαφορποιείται το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριοθετείται με κόκκινο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού και κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. καθώς και ο χώρος πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς εμβαδού 1367,07τ.μ.

Παράλληλα προτείνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περιγράμματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διόρθωση της υπ. Αρ. 142/2008 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Παραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος του ΟΤ 87 – ΑΘ σε σχέση «Εκκλησία».

Συγκεκριμένα προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερθεί Ιερός Ναός επιφανείας 650τ.μ., διαφοροποιείται το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριοθετείται με κόκκινο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού και κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. καθώς και ο χώρος πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς εμβαδού 1367,07τ.μ.

Παράλληλα εγκρίνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περιγράμματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες

 

Το Δημοτικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντώνης Ντούνης

Η Γραμματέας Ελένη Τσεβά-Γκιόκα

Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης Γκίκας (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας), Κων/νος Παπαμιχάλης, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσούκας, Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη, Κιούσης Δημήτριος, Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γεώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γεώργιος Γκίκας.

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό

Κορωπί 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 289 επισκέπτες και κανένα μέλος