ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/63/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΕΡΓΟ: Έργο περιτοίχισης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ              Α΄ Νεκροταφείου
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                        ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                        ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.815,13 € + 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 22491/08-12-2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 5.016,01 € είναι ΓΕ & ΟΕ και τα 4.932,42 € είναι απρόβλεπτα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.

2. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 373 επισκέπτες και κανένα μέλος