ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Γέρακας 10/12/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ            Αρ. Πρωτ.: 7038
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, για την “Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης”, αρ. προμ. 44/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 264/2009 απόφαση της Δημ. Επιτροπ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.342,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 και ώρα λήξης την 10:00.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.867,11€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 - 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 360 επισκέπτες και κανένα μέλος