ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 260/2009.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., κατά το έτος 2009.
Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10220/17-11-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 και συγκεκριμένα:
Παρόντες:
1. Δ. Κοντονής, 2. Α. Φαρμακίδη, 3. Σ. Πανάς, 4. Γ. Καμπάνης, 5. Γ. Τρόντζος, 6. Θ. Σταμάτης, 7. Α. Λώλος, 8. Π. Σκουζής, 9. Ε. Παναγοπούλου, 10. Μ. Χόβρη-Σίνα, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος
Απόντες:
1. Ε. Σκουλάξενου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Δ. Τζιώτης, 5. Κ. Καραγεώργος, 6. Π. Κουλουβάρης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 5/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου, καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., κατά το έτος 2009.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τα από 5/10/09 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.
2. Το με αρ. πρωτ. 10137/12-11-09 έγγραφο της ΔΕΗ.
3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ.1 του Ν. 25/75 όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.429/76 και τροποποιήθηκαν με την παρ.4 του άρθ. 7 του Ν. 2307/95 και το Ν.1080/80.
4. Την προγενέστερη με αριθμ. 228/08 απόφαση του Δ.Σ.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές χωρίς καμία αύξηση, στα ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2010, σύμφωνα με το από 5/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:
Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ            2,20€/τ.μ.
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ            6,52€/τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
0,17€/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους
0,09€/τ.μ. για μη εστεγασμένους χώρους
Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,001 – 0,07 €/τ.μ. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος.
Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Παραμένει στο ποσό των 124,36 €/τ.μ. ετησίως.
Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Παραμένει στο ποσό των 54,05 €/τ.μ. μηνιαίως σε όλες της περιοχές του Δήμου Βουλιαγμένης.
Δ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παραμένει στο ποσό των 22,83 €/τ.μ. ετησίως.
Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/95 απόφαση του Δ.Σ.Β. ο συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας είναι σε ποσοστό 0,35% (μηδέν τριάντα πέντε τις χιλίοις) και είναι το ανώτερο που προβλέπει ο Ν. 2130 αρθ. 24 παρ.2.
Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 260/09 και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος            Τα μέλη
Δ. Κοντονής            Ως ανωτέρω

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 351 επισκέπτες και κανένα μέλος