ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 261/2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.)

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10220/17-11-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Α. Φαρμακίδη, 3. Σ. Πανάς, 4. Γ. Καμπάνης, 5. Μ. Χόβρη-Σίνα, 6. Θ. Σταμάτης, 7. Ε. Παναγοπούλου, 8. Π> Σκουζής, 9. Γ. Τρόντζος, 10. Α. Λώλος, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος

Απόντες:

1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Π. Κουλουβάρης, 4. Κ. Καραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Δ. Τζιώτης

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα και θέτει υπόψη του σώματος, το από 27/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.)

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 27/10/09 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 229/08 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές χωρίς καμία αύξηση στα ισχύοντα τέλη που ισχύουν για το Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.), σύμφωνα με το από 27/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Δημότες: 257,43€, Ετεροδημότες: 3.677,57€

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Κηδείες: Δημότες: 96,55€, Ετεροδημότες: 183,89€

Μνημόσυνα: Δημότες: 64,34€, Ετεροδημότες: 147,08€

ΕΚΤΑΦΗ

Δημότες: 32,19€, Ετεροδημότες: 44,18€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ

Δημότες 43,54€ και Ετεροδημότες 49,75€

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ετησίως, δημότες 19,31€ και ετεροδημότες 22,07€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και 60,09% για τους ετεροδημότες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α’ εξάμηνο Δημότες: 77,24€, Ετεροδημότες: 88,69€

Β’ εξάμηνο Δημότες: 154,47€, Ετεροδημότες: 176,53€

Γ’ εξάμηνο Δημότες: 386,15€, Ετεροδημότες: 441,31€

Δ’ εξάμηνο Δημότες: 463,38€, Ετεροδημότες: 529,57€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97€ και Ετεροδημότες 6,80€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας: 48,30€

Α’ Κατηγ. 36,10€, Β’ Κατηγ. 18,20€, Γ’ Κατηγ. 12,13€

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Δημότες: 6.435,82€

Ετεροδημότες: 51.486,33€

Επίσης χρέωση (Δημότες 1287,35 € & Ετεροδημότες 1472,15€) για την κατασκευή του τάφου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 261/09 και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος            Τα μέλη

Δ. Κοντονής            Ως ανωτέρω

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 447 επισκέπτες και κανένα μέλος