ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Εργο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    του Δημοτικού  Φωτισμού»
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    Α.Μ. 40(λ-27)09
& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Κ.Α.: Κ.Α. 20-6662.001
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λευκάδος 10, Βούλα.
Πληροφορίες: Χ. Μελισσουργός, τηλ. 210 9657.126-7, Fax 210 9657.126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθ. 20/04-03-09 και 150/30-09-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 24962/20-11—0)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού»
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1250,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210 9657.126-7 Υπεύθυνος κ. Χ. Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα ταμεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδος 10 (παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal  του Δήμου http!//www.voula.gov.gr) μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Θρακ/νες 25/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ. 6408
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Μελέτης 255/2009
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Τίτλος Μελέτης
«Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου Θρακομακεδόνων»
Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους 2009:10.7134.02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου Θρακομακεδόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους και Πρωταγόρα 1) στις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2009, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή η 11.00π.μ.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 2.250,00€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 154 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κων/νος τηλ. 213 2140323 και Fax 213 2140330.
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Ευθύμιος Οικονόμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Εργο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Πηγή: ΣΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 21291/26-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 4.913,56 € είναι απρόβλεπτα και τα 144,49 € είναι  απολογιστικές εργασίες.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Θρακ/νες 25/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ. 6409
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Μελέτης 252/2009
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Τίτλος Μελέτης
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, δικτυακού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Κέντρο Νεότητας  του Δήμου Θρακομακεδόνων»
Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους 2009:15.7134.01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, δικτυακού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Κέντρο Νεότητας  του Δήμου Θρακομακεδόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.390,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους και Πρωταγόρα 1) στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2009, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή η 11.00π.μ.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 1.519,55€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 9ΕΚΠΟΤΑ).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κων/νος τηλ. 213 2140323 και Fax 213 2140330.
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Ευθύμιος Οικονόμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
Πληρ.: Μ. Κακουλάκη    Παλλήνη, 25/11/2009
Τηλ.: 210-6600711, φαχ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την συλλογή στοιχείων και προετοιμασία φακέλου για την συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη, 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 13:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αρ. Μελέτης: ΔΥ3/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Εργο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟ ΔΗΜΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρ. Πρωτ. 2113/24.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ»
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 38/80 και Ν. 3463/06 καθώς και τον Ν.3731/2008.
O διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:30πμ. και ώρα λήξης την 11:00πμ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 6622.379.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κορωπί 24/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 2124
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αττικής 12, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, Fax: 6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Την 21η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10;00π.μ. έως 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, οδός Αττικής 12, θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προσφορά συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων», ενδεικτικού πρ/σμού 445.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19%.
Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων αποτελείται από:
- πρέσσα συμπίεσης απορριμμάτων σε ειδικά απορριμματοκιβώτια
- όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων.
- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προαναφερομένων ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και από ίδιους πόρους.
Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Αττικής 12, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) με ίδια παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιοδήπτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 25 Νοεμβρίου 2009.
Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6 Νοεμβρίου 2009.
Αντίγραφο της διακήρυξης (χωρίς χρέωση) και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 2106623628) έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. ΑθανασόπουλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας 24-11-2009
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    Αρ. Πρωτ.: 5609
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προσφορά, για την «προμήθεια μιας (1) καινούργιας μηχανής τεμαχισμού ξύλων και κλαδιών δέντρων» αρ. προμήθειας 40/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 245/09 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 115.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση Συμμετοχής: 5.750€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 και ώρα λήξης την 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και παραλαβής αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όροφος).
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας 23/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.: 6594
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια χυτοσιδήρων υλικών ύδρευσης», αρ. προμ. 47/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 255/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 46.195,68 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 και ώρα λήξης την 11:00.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 2.309,78€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/11/09
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αρ. Πρωτ.14846
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 210 7292.601 έως 608
Αρμόδιος Ευη Σκαροπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αρ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, ενδεικτικής δαπάνης 177.560,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή στις 11.00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 10.565 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (13.00 μ.μ.) της 10ης Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τα λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη  της σχετικής αίτησης.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κ.α Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210 7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 30/11/2009 έως 9/12/2009.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Τζόκας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.815,13 € + 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΠΗΓΗ:  ΣΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 21292/26-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 4.932,42 € είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 376 επισκέπτες και κανένα μέλος