ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κορωπί 24/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 2124
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αττικής 12, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, Fax: 6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Την 21η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10;00π.μ. έως 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, οδός Αττικής 12, θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προσφορά συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων», ενδεικτικού πρ/σμού 445.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19%.
Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων αποτελείται από:
- πρέσσα συμπίεσης απορριμμάτων σε ειδικά απορριμματοκιβώτια
- όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων.
- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προαναφερομένων ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και από ίδιους πόρους.
Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Αττικής 12, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) με ίδια παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιοδήπτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 25 Νοεμβρίου 2009.
Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6 Νοεμβρίου 2009.
Αντίγραφο της διακήρυξης (χωρίς χρέωση) και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 2106623628) έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 290 επισκέπτες και κανένα μέλος