ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ: «Προμήθεια μεταλλικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κάδων Απορριμμάτων 2009»
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Α.Μ.: 56(Λ-38)09
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ: 30.000,00€
& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Κ.Α.: 20-7135.004
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Λευκάδας 10 Βούλα
Πληροφορίες Γ. Νικολής, τηλ. 210 9657126-7, 213 2020000
Fax: 210 9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθ. 20/04-03-09 και 172/18-11-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης! 23284/19-11-09)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων 2009.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.500,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210 9657126-7 Υπεύθυνος κος Γ. Νικολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Λευκάδας 10, παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr) μέχρι και την Τετάρτη 25/11/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 επισκέπτες και κανένα μέλος