ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας 19/11/09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αρ. πρωτ. 6552
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτή μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, αρ. μισθ. 20/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 49.695,80€ με το Φ.Π.Α.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων και πληρούν τους όρους του άρθρου 2 της διακήρυξης, να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος, στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της προσφοράς και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες: κ. Νίκα Σωτηρία τηλ. 210 6604653 – 210 6604645 (1ος οροφ.) και ώρες 09:00 – 14:00.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 699 επισκέπτες και κανένα μέλος