ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΥ/64/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΕΡΓΟ: Εργασία υποστήριξης μηχανημάτων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                     ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου 2010
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΠΡΟΫΠΟΛ: 30.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 19%
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Αριθμ. Πρωτ.: 20812/19-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:
Εργασία υποστήριξης μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου 2010
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.500,00 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 495 επισκέπτες και κανένα μέλος