ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    Αριθμ. Πρωτ.: 15716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης», με προϋπολογισμό 845.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 210.710,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 188.990,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 2) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), με προϋπολογισμό 301.303,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Σύνολο 701.004,15€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 3/12/2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας: 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/12/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών του άρθρου 4β του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α2 στην τάξη ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 1η Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο1.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.020,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 300.000 €, από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΕΣ με 200.000€ και από πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 343 επισκέπτες και κανένα μέλος