ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Σαρωνίδα, 17-11-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. Πρωτ.: 4473
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                  ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ/ΣΩΛΗΝΕΣ (Β’ ΦΑΣΗ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ.    Προϋπ.: 900.000,00€ (με ΦΠΑ 19%)
Πηγή: ΘΗΣΕΑΣ
Χρήση: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Κοιν. Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ/ΣΩΛΗΝΕΣ (Β’ ΦΑΣΗ)
Προϋπολογισμός Δαπάνης 900.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 08-12-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξης επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Σπάτων 65 ΓΕΡΑΚΑΣ 153 44.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η, 2η, 3η, 4η, (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα Υδραυλικά ή Η/Μ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών  πτυχίων Δ.Ε.
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.
Η εγγύηση συμμετοχή στη δημοπρασία είναι 14.869 ευρώ και θα απευθύνεται προς Κοιν. Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Κοιν. Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στη διεύθυνση Λ. Σαρωνίδας 55 και στα τηλέφωνα 2291054444 & 2291054981 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Βιτώρος).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α/α
Η Κοινοτική Σύμβουλος
ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ - ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚ.

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 530 επισκέπτες και κανένα μέλος