ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βούλα 19/10/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ. 737
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ
Πλαστήρα 5, 16673, Βούλα
Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη - Τηλ.: 210-8956404/904, fax: 210-8950421
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας.
Το Κ.Α.Π.Η. Βούλας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθ. 46976/27-07-2009 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2009 και ισχύει και αφορά στην έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22358/2009 έγγραφο του Δήμου Βούλας για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ΚΑΠΗ Βούλας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ Εργατών           1            Δεν απαιτούνται ειδικά             8 μήνες
Γενικών                               τυπικά προσόντα άρθρο
Καθηκόντων                        5 παρ.2 του Ν.2527/1997    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ Καθαρίστρια     1           Δεν απαιτούνται ειδικά             8 μήνες
Καθαριστής                        τυπικά προσόντα άρθρο
5 παρ.2 του Ν. 2527/1997   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας (Πλαστήρα 5 – Βούλα Τ.Κ. 166 73), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος (Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες).
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου § 1 του Ν. 2190/1994.
4. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιος προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας.
5. Βεβαίωση για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
7. Πιστοποιητικό, πρόσφατης έκδοσης, του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια από τις ιδιότητες που ρητά, αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το τηλέφωνο 210-8956404/904 και από ώρα 9.00π.μ. – 1.00μ.μ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Βούλας
Νικόλαος Ψαλλίδας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 483 επισκέπτες και κανένα μέλος