ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Γέρακας 9/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 6337
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ευρώ για τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, για την Υπηρεσία Επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αρ. υπ. 19/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 243/2009 α πόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και τις διατάξεις του ΚΔΚ και του Π.Δ. 28/80. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την Τετάρτη 2 του μηνός Δεκεμβρίου 2009, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 9:30πμ. και ώρα λήξης 10:00π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.302,52€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, 210-6604645, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 265 επισκέπτες και κανένα μέλος