ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σαρωνίδα 11.11.2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ.: 4678
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                 ΕΡΓΟ: Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ                        Κεφαλληνίας στο Ο.Τ. 121
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                  Φορέας: Σαρωνίδα
ΤΜΗΜΑ: ΤΥΔΚ                                      Προϋπ.: 34.369,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  -  Χρήση: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Κοιν. Σαρωνίδας
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κεφαλληνίας στο Ο.Τ. 121» με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 34.369,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 34.369,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19,00%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι 3.767,12 ευρώ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την 26.11.2009.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α1, Α2, 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 60ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 577,62€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς Σαρωνίδα και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Κοιν. Σαρωνίδας στο τηλέφωνο 22910-54444 & 22910 54891.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Πέγκας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 521 επισκέπτες και κανένα μέλος