ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ζωγράφου 05.11.2009
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 887
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα,  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 87.116,39 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 9% σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την Πέμπτη 10.12.2009 και ώρα 11.00.
Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 9:30π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Αλκαίου 42 & Κρατερού.
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.12.2009, ημέρα Πέμπτη μέχρι την 10.45 ώρα, στην έδρα του Νομικού προσώπου επί της οδού Αλκαίου 42.
Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του Προέδρου.
Η περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα δημοσιευθεί στο ελληνικό τύπο έως στις 14.11.2009 και στις ημερήσιες εφημερίδες «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών», «Ηχώ των Δημοπρασιών» Εβδόμη και Αθμόνιο Βήμα.
Η πληρωμή της δαπάνης δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.
Πληροφορίες για την προμήθεια μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 έως 12:30 από το γραφείο προμηθειών, που βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης, καθώς και στο τηλέφωνο 210-7786529.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 517 επισκέπτες και κανένα μέλος