ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Παλλήνη 5/11/2009
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.    Αριθμ. Πρωτγ. 342
2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 2ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλλήνης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα    Αριθμός    Ειδικά τυπικά προσόντα    Χρονική διάρκεια
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔΕ Βοηθών    2    Πτυχίο ή δίπλωμα ή     8 μήνες
Βρεφοκόμων –        απολυτήριος τίτλος
Παιδοκόμων        ειδικότητας Βοηθών Βρεφο-
νηπιοκόμων – Παιδοκόμων
ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:- Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης     ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή – Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή -Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή - άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ Καθαριστών -     2    Με την παρ. 2 του άρθρου 5    8 μήνες
Καθαριστριών        του Ν. 2527/97 δεν απαιτούνται
για την αναφερόμενη ειδικότητα
ειδικά τυπικά προσόντα.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ Βοηθών    1    Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής     8 μήνες
Μαγείρων        εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο
τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.    

Πληροφορίες για την αναλυτική προκήρυξη – τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων (εντός 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αν ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Νομικών Προσώπων του Δήμου Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας) τηλ. 210- 6600761 αρμόδιος υπάλληλος Παρασκευή Τσούλου.
Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.
ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 277 επισκέπτες και κανένα μέλος