ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Βούλα 5 Νοεμβρίου 2009
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &    Αρ. Πρωτ.: 132
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κ. Καραμανλή 18, 166 73 Βούλα
Τηλ.: 213-2020113, fax: 213-2020159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν>3463/ΦΕΚ 114/Α/8.6.06 Δ.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2530/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/04 «Ρυθμίσεις του συτήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Λ/6.8.2004),
5. Την υπ’ αριθμ. 3/2009 Απόφαση Δ.Σ. ΔΑΟΒ με θέμα: «προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2009»
6. Τα υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./οικ. 5437/4.9.2009 και 08/ΔΤΑ/οικ. 16831/1.10.2009 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά τις υπ’ αριθμ. Οικ. 46974/27.7.2009 και οικ. 54374/4.9.2009 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009 με την οποία εγκρίθηκαν για το 2009 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΦΕΚ 2056/Β/24.9.2009) για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας.
7. Την υπ’ αριθμ. 211/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας με θέμα: «καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
8. Τους όρους του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».
9. Τις ανάγκες άθλησης των δημοτών Βούλας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητες κατά προτεραιότητα: γυμναστικής και αντισφαίρισης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για το έτος 2009 – 2010. Οι υποψήφιοι:
1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 22-50 ετών,
2. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Η επιλογή των Κ.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα Αθλητικά Προγράμματα θα γίνει με μοριοποίηση (άρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους») και θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Βιογραφικό σημείωμα, 2. Αντίγραφο πτυχίου, 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master, διδακτορικό), 4. Ειδικότητα συναφής με το περιεχόμενο του προγράμματος, 5. Προϋπηρεσία στα προγράμματα «Άθλησης για Όλους», 6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, 7. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
Τα προγράμματα που θα διεξαχθούν είναι:
1. Αθλητισμός και Παιδί
2. Αθλητισμός στην Εφηβική ηλικία
3. Αθλητισμός και Γυναίκα
4. Αθλητισμός Ενηλίκων
5. Άσκηση στην Τρίτη ηλικία
6. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Η απασχόληση των Κ.Φ.Α. θα είναι πρωινές και απογευματινές ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας, (Λ.Κ. Καραμανλή 18, 1ος όροφος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει την επομένη ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Β.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 448 επισκέπτες και κανένα μέλος