Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού


Με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Δράσεις Προώθησης της Ανάπτυξης Ζήτησης των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Βάρης»
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης
Αντικείμενο Εργου: Υπηρεσίες Επικοινωνίας,
Προϋπολογισμός: 44,982€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%0.
Διάρκεια της Σύμβασης: 30 ημέρες από την υπογραφή της.
Παροχή εγγυήσεων που απαιτούνται: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθώς και εγγύηση Καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί που να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της προκήρυξης.
Λήψη πλήρους τεύχους προκήρυξης: Από το γραφείο της αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Κων/νου 25 – 16672 Βάρη), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Αρμόδιος Αθανασία Σταθοπούλου, τηλ. 213 2030.451.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης, (23/11/2009 ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού) και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Βασ. Κων/νου 25 16672 Βάρη).
Αποσφράγιση προσφορών: Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 428 επισκέπτες και κανένα μέλος