ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20/14-10-2009Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αρ. Απόφασης 282/2009                                                      
ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για καθορισμό μειωμένων τιμολογίων ύδρευσης στην εταιρεία ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε.»
Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα  στις 14 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 18197/9-10-2009 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ. Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Αντώνης Ντούνης, Πρόεδρος, 2. Ελένη Τσεβά-Γκιόκα, Γραμματέας, 3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4. Σοφία Χατζή – Γρίβα, 5. Αναστάσιος Χρήστου, 6. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκωνας), 7. Μαρία Γκίκα, 8. Γεωργία Γιαννίτσα - Κόγκα, 9. Κων/νος Παπαμιχάλης, 10. Παναγιώτης Τσούκας, 11. Ελένη Ταξίδη - Καλτουρουμίδη, 12. Κιούσης Δημήτριος, 13. Γεώργιος Σπέλλας, 14. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, 15. Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16. Κωνσταντίνος Δήμου, 17. Χρήστος Μεγαγιάννης, 18. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας)
Απόντες: 1. Ντούνης Ανδρεας  (Αντιπρόεδρος), 2. Αντώνιος Κορωνιάς, 3. Γεώργιος Γκίκας.
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων  21 παρευρίσκονται οι 18, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.      
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση το 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου και ανέγνωσε όλη την 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία  έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/20-07-2009 Συνεδρίασης
Της Δημαρχικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας
Αρ. Απόφασης 143/2009
ΘΕΜΑ 12o: «Εισήγηση για καθορισμό μειωμένων τιμολογίου ύδρευσης στην εταιρεία ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30 π.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από την με αριθ. 13234/16-07-2009 έγγραφο πρόσκληση της κ. Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 & 105 του Δ .Κ. Κώδικα Ν. 13463/2006 και επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής εμπρόθεσμα με απόδειξη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημαρχική Επιτροπή κατά την  οποία προσήλθαν τα παρακάτω τακτικά μέλη:
1. Γεωργία Γιανίτσα – Πρόεδρος, 2. Αντώνιος Κορωνιάς, 3. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, 4. Μαρία Γκίκα, 5. Ελένη Ταξίδη – Καλτουρουμίδη, 6. Αναστάσιος Χρήστου, 7. Κων/νος Παπαμιχάλης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής επτά (7) παρευρίσκονται οι επτά (7), η Δημαρχιακή Επιτροπή  αρχίζει την συζήτηση του 12ου θέματος, το οποίο αναφερόταν και στην νόμιμα κοινοποιηθείσα πρόσκληση και ημερήσια διάταξη. Επί του θέματος τούτου η κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στο Συμβούλιο τα εξής:  
Έχοντας υπόψη:
• Την με αρ. πρωτ  13084/2009  αίτηση υδροδότησης της εταιρείας
«ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», στην περιοχή Λομβάρδα Κορωπίου
• Τον κανονισμό λειτουργίας ύδρευσης του Δήμου( απόφαση Δ.Σ.135/95) όπως αυτός  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
• Το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης  με αρ. πρωτ. 1915/2-2-2009 με εκμισθωτή τον  Δήμο & μισθώτρια εταιρεία την «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», στο οποίο αναφέρεται στην, παρ. δ, ότι ο Δήμος θα παραχωρήσει μέσα στον χώρο των εγκαταστάσεων δύο (2) μετρητές (ρολόγια) ύδρευσης. Το ένα ρολόι με κανονικό τιμολόγιο για την εξυπηρέτησης της επιχείρησης και το δεύτερο με μειωμένο επαγγελματικό τιμολόγιο αποκλειστικά και μόνον για πότισμα του πρασίνου.   
Εισηγούμεθα:
Την προσθήκη στην ανωτέρω κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου και νέας κατηγορίας τιμολογίου ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση πρασίνου και που θα αφορά ειδικά την εκμισθωθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ» και προτείνεται γι΄ αυτήν έκπτωση 20% στην εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου και για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία.
Για το 12ο θέμα ο κος. Κορωνιάς επισημαίνει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος είχε αναφέρει ότι όλα στη Λομβάρδα υδροδοτούνται από την πηγή. Δεν συμφωνεί να υπάρξει μειωμένο τιμολόγιο για την κατανάλωση νερού στον επιχειρηματία, και εάν ακόμα αναφερόταν στη σύμβαση του 1996, τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο κος. Χρήστου αναφέρει ότι ψηφίζει το θέμα εφόσον αναφέρεται στη σύμβαση του 1996 και στη σημερινή, θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί το νερό προς όφελος των δημοτών, θεωρεί ότι πρέπει να ασκείται ιδιαίτερος έλεγχος με ευθύνη της υπηρεσίας ύδρευσης, που σημαίνει ότι πρέπει να καταγράφει η μέτρηση του 2ου μετρητή (επαγγελματικό), και άμεσα, εάν μπορέσει ο Δήμος να οριοθετήσει χρονικά την αξιοποίηση των πηγών με έξοδα του επιχειρηματία για αποκλειστική χρήση άρδευσης του πρασίνου. Όταν αυτό καταστεί εφικτό να αφαιρεθεί η δεύτερη παροχή με το μειωμένο τιμολόγιο, γιατί πλέον δεν θα έχει νόημα. Ο κος. Γρινιεζάκης αναφέρει τα εξής: Κατ’ αρχήν υπήρξε επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, και θα έπρεπε να διασφαλιστούν κάποια πράγματα. Θεωρεί ότι δεν εξασφαλίζει τον Δήμο, γιατί αναφέρεται ότι από την παροχή με το φθηνό τιμολόγιο θα ποτίζει το πράσινο, πλην όμως δεν αναφέρεται πουθενά πόση θα είναι η έκταση του πρασίνου, η οποία μπορεί να είναι από 10 τ.μ. έως 10 στρέμματα, κατ’ επιλογή του επιχειρηματία – μισθωτή, και εφόσον έχει όλη την άνεση να αξιοποιεί όλο τον περιβάλλοντα χώρο, όπως αυτός εξυπηρετείται. Επίσης δεν εξασφαλίζεται ο Δήμος, γιατί μπορεί ο επιχειρηματίας να συνδέσει την παροχή με το μειωμένο τιμολόγιο και να υδροδοτεί όλους τους χώρους, οι οποίοι υδροδοτούνται από την παροχή που χρεώνεται με το κανονικό τιμολόγιο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
Επιπλέον συμφωνεί με τον κο. Χρήστου, για το θέμα των πηγών της Λομβάρδας, θέμα το οποίο έχει θέσει και παλαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αξιοποίηση των πηγών όχι μόνον για την υδροδότηση του χώρου, πότισμα πρασίνου κ.α., αλλά και την αξιοποίησή τους ως ιαματικά.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κορωνιά, κ. Χρήστου και κ. Γρινιεζάκη,

Αποφασίζει  Κατά  Πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των κ.κ. Κορωνιά Αντωνίου & Γρινιεζάκη Εμμανουήλ, εγκρίνει την προσθήκη στην κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου (απόφαση Δ.Σ. 135/95) νέας κατηγορίας τιμολογίου Ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση πρασίνου και που θα αφορά ειδικά την εκμισθωθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», με τιμή χρέωσης την εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου μειωμένη κατά 20% και για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία.
Μετά την ανάγνωση της απόφασης της Δ.Ε. ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάμπρου Σωτήριο ο οποίος είπε τα εξής: «Γνωρίζοντας ότι ακόμη και με την αρνητική ψήφο μου συμπράττω στο ξεπούλημα της Λουμπάρδας για το λόγο αυτό κα στο συγκεκριμένο θέμα θέλω να θεωρούμαι παρών»
Κατόπιν ο λόγος δίδεται στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δήμου Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: «Σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί, ο περιβάλλον χώρος παραχωρείται για αποκλειστική χρήση παρκινγκ. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης, διότι δεν προβλέπεται να υπάρχει στον παραχωρούμενο χώρο δενδροφύτευα παρά μόνο θέση παρκινγκ».
Ο δε Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κιούσης Δημητριος είπε: «Έπρεπε να είχατε στοιχεία κατανάλωσης νερού και ούτως, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί πλήρως η μείωση του νερού, εν κατακλείδι δε, δεν ψηφίζω το θέμα, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής».
Με την γνώμη του κ. Κιούση Δημητρίου τάσσονται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Σπέλλας Γεώργιος και Δήμου Κων/νος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, είδε α)τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) β) την 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κιούση Δημητρίου, Γρινιεζάκη Εμμανουήλ, Σπέλλα Γεωργίου, Δήμου Κων/νου και Λάμπρου Σωτηρίου για τους λόγους όπως αυτοί διατυπώθηκαν ανωτέρω,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την προσθήκη στην κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου (απόφαση 135/95) νέας κατηγορίας τιμολογίου Ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση πρασίνου και που θα αφορά ειδικά την εκμισθώθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», με έκπτωση 20% στην εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου και για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Αντιπρόεδρος    Τα Μέλη
Αντώνης Ντούνης    Ανδρέας Ντούνης    Ως άνω                       

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 327 επισκέπτες και κανένα μέλος