ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    Αριθμός Πρωτ.: 14490

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης», με προϋπολογισμό 845.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 392.414,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 2) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), με προϋπολογισμό 308.590,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Σύνολο 701.004,15€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 13/11/09. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, Fax επικοινωνίας 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης του άρθρου 4 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο2.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.020,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 300.000€, από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΕΣ με 200.000€ και από ιδίους πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Σπ. Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 526 επισκέπτες και κανένα μέλος