ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 14204

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλασης αύλειου χώρου 1ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων», με προϋπολογισμό 364.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 305.882,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 13/11/09. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, Fax επικοινωνίας: 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης του άρθρου 4γ του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο2.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.120,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΣΚ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 570 επισκέπτες και κανένα μέλος