ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ –
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 900.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19201/23-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδών στην πόλη και τους οικισμούς 2009»
Με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 79.329,17€ είναι απρόβλεπτα, τα 30.112,24€ είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα 118.000,00€ είναι δαπάνη ασφάλτου.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10;00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των δεκαπέντε 15 μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένες Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕΑ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 449 επισκέπτες και κανένα μέλος