ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΕΤΟΥΣ 2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ    Αρ. Μελ. 07/2009
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ                                       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 978.299,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ
1.Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 με προϋπολογισμό 978.299,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
– κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 687.689,65€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωση και έλεγχο ομαλότητας  αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί,
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.512.00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Γέρακα και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2009 και συγκεκριμένα στον κωδικό 30.7323.0002. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 585 επισκέπτες και κανένα μέλος