ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Γέρακας 19/10/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ.: 5915
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», αρ. προμ. 39/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 210/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 99.841 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:00 και ώρα λήξης την 9:30π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 4.992,05€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210.6604647 – 210.6604645, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 449 επισκέπτες και κανένα μέλος