ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ & ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.813,77€ + 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 16991/22-09-2009    ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ τους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.813,77€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 4.932,23 είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των τριών (3) μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,28€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 344 επισκέπτες και κανένα μέλος