ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας  23/9/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ.: 5375
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευές βλαβών φωτιστικών σωμάτων», αρ. μελ. Υπηρ. 15/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Π.Δ. 28/80. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 132.406,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 12η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπσα, που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία κα παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 6.621€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κα. Νίκα Σωτηρία τηλ.: 210.6604653, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 13:00μ.μ.

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 420 επισκέπτες και κανένα μέλος