ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Κρωπίας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ          ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 2.000.000,00€ (συμπεριλαμ-    ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    βανομένου Φ.Π.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                             ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16098/09-09-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Κρωπίας»
με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 194.696,30€ είναι απρόβλεπτα, τα 74.633,58€ είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα 113.367,05€ είναι απολογιστικές εργασίες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όλους έλαβαν τέυχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 24 μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 32.120,77€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 428 επισκέπτες και κανένα μέλος