ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. Μελ. 05/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ                   ΠΡΟΫΠ.: 72.828,00 € (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
με προϋπολογισμό 72.828,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 49.465,60 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη, Α2 τάξη, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.138,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2009.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 360 επισκέπτες και κανένα μέλος