ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΝΗΣΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ                  Αρ. Μελ. 04/2009
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ                                 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 45.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή για την ανάθεση του έργου:
«ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΗΣΙΔΩΝ», Αρ. Μελ. 04/2009
με προϋπολογισμό 45.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
– κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 18.179,49 € (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
– κατηγορία ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 11.308,05€ ( εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
– κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 6.253,35€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00) μέχρι και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604645, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
– Α1, Α2 και 1ης τάξεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
– Α1, Α2 και 1ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και
– Α1, Α2 και 1ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων που τηρούνται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Λ.Λ.Α., εφόσον i) ανήκουν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 και έχουν εννεαετή κατασκευαστική εμειρία από τη λήψη του πτυχίου τους, ii) ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών που έχουν τουλάχιστον εννεατή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της αδείας, iii) ασκούνται από εμπειροτέχνες που έχουν τουλάχιστον ενδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία iv) ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας από τη λήψη του πτυχίου τους.
Β) αλλοδαπί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 715,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2009. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 439 επισκέπτες και κανένα μέλος