ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ                       Αρ. Μελ. 03/2009
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ                                     ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 45.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,
με προϋπολογισμό 45.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
– κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 30.743,40 € (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00) μέχρι και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604645, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)», του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α) Εγγεγραμμένες στο (Μ.Ε.Ε.Π.), εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων, εφόσον α) ανήκουν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών και έχουν εννεαεατή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους, β) ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών που έχουν τουλάχιστον εννεαετή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της αδείας, γ) ασκούνται από εμπειροτέχνες που έχουν τουλάχιστον ενδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, δ) ασκούνται από υπομηχανικούς ή τπυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας από την λήψη του πτυχίου τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλο της Ε.Ε. ή του (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 708,00€ ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2009.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 422 επισκέπτες και κανένα μέλος